Home / การสอบ / ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2553 ม.6

คำถาม : "ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2553 ม.6"

ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2553 ม.6

"ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ปี 2553 ม.6"

1/10

1. กำหนดให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆ ซึ่ง A⊂B พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. (C - A) ⊂ (C - B) ข. Ac∩C ⊂ Ac∩ B ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

2. ค่าของ (√3 - 1)-2 เป็นจริงตามข้อใดต่อไปนี้

3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถ้า a และ b เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a| < |b| แล้ว a3 < b3 ข. ถ้า a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง ac = bc แล้ว a = b ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

4. กำหนดให้ a, b และ c เป็นจำนวนจริงซึ่ง |a|b3c > 0 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ac > 0 ข. bc > 0 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

5. ถ้าสมการ (x2 + 1)(2x2 – 6x + c) = 0 มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 ราก ค่าของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

6. ความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชัน

7. ถ้า ƒ(x-2) = 2x-1 แล้ว ƒ(x2) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

8. พาราโบลารูปหนึ่งเป็นกราฟของฟังก์ชัน ƒ(x) = 2x2 - 4x - 6 พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. พาราโบลารูปนี้มีแกนสมมาตรคือเส้นตรง x = -1 ข. พาราโบลารูปนี้มีจุดวกกลับอยู่ในจตุภาคที่สี่

9. กำหนดให้สามเหลี่ยม ABC มี = + ให้ D เป็นจุดกึ่งกลางด้าน AC ถ้า = 20° แล้ว มุม ADB มีขนาดเท่ากับกี่องศา

10. นาย ก และ นาย ข ยืนอยู่บนพื้นราบซึ่งห่างจากกำแพงเป็นระยะ 10 เมตร และ 40 เมตร ตามลำดับ ถ้านาย ก มองหลอดไฟบนกำแพงด้วยมุมเงย