Home / การสอบ / แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง ม.6

คำถาม : "แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง ม.6"

แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง ม.6

"แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ ปี 2559 หน้าที่พลเมือง ม.6"

1/10

1. ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา ประเทศไทยมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรบ่อยครั้ง ข้อใดคือเหตุปัจจัยสำคัญ

2. ข้อใดแสดงการเรียงลำดับชั้นของกฎหมายได้ถูกต้อง

3. ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทใด ไม่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเพื่อคุ้มครองสิทธิ์

4. ข้อใดจัดเป็นความผิดลหุโทษ

5. ข้อใดเรียงลำดับการปฏิวัติได้ถูกต้อง

6. ปฏิวัติดอกมะลิ คือการปฏิวัติของประเทศใด

7. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จัดอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบใด

8. ประเทศติมอร์-เลสเต แยกมาจากประเทศใดในอดีต

9. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

10. การกู้ยืมเงินจำนวนเท่าใด หากไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือจะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้